تاریخچه ترکیه

تاریخچه ترکیه

ترکیه کشوری اوراسیایی است که بخش بزرگ کشور یعنی آناتولی یا آسیای
کوچک در جنوب باختر آسیا و خاورمیانه واقع است و بخش کوچکی نیز به نام
تراکیه در منطقه

تنگه بسفر

تنگه بسفر

بسفر یک تنگه طبیعی است که دریای سیاه را به دریای مرمره وصل می کند ، بنابراین یک آبراه بسیار استراتژیک است. این رودخانه دره در دوره سوم قاره